История

Училище "Св.Иван Рилски" е един от проектите на Асоциация Балкан от 2003г..За база ни послужи истината че изучаването на новия език (испански) е важен код за интеграцията в новото общество (за общуване, учене, работа), също и твърдението на педагози, че запазването на родния език е от изключително важно значение. Той е сърцето и чувствата, кодът за общуване с минало и бъдеще и е основен инструмент за предаване на знания от поколение на поколение. С изчезването на езика изчезва и културата.

След не малко перипетии (сега си давам сметка колко бързо се забравят трудностите) първи ни подадоха ръка отец Димитри и съпругата му от общоправославния храм в Мадрид "Св. Димитър и Андрей", предоставяйки ни малката заличка която ползваха за гръцко училище.

Започнахме скромно, с 9 деца на наши приятели, на които благодарим, че повярваха в нас и с много съмнения (дали ще откликнат родителите, дали ще се ангажират да водят и вземат децата си в съответните часове и т.н.т). Но както се казва, Бог беше с нас и същата година броят на учениците нарастна на 34.

Това доведе до друг проблем-търсене на сграда, което се оказа истинско пелигринство, чукане на много врати, чувство на безсилие и ........, но със щастлив край. В сградата където вече бяхме "изпросили" зала за репетиции на танцовия ни състав, ни отпуснаха две класни стаи, на следващата година още две и после още две...

Първоначално училището бе замислено като неделни курсове по български език и Родинознание, но опитът ни подсказа и друга цел. Установихме, че има несъгласуваност между българската и испанската образователни системи и “луфт“ от три предмета, Български език и Литература, История и География на България, по които завръщащите се в Родината деца трябва да държат приравнителни изпити. И също, че този факт води до друг социален проблем, вземане на решение за завръщане на цялото семейство.

Направихме запитване до Министерството на образованието как можем да разрешим тези проблеми и се установи, че единствената форма е да лицензираме училище към посолството, като ясно бе подчертано, че това не е задължение на същото. Така през 2005 год. проектът ни се превърна в първото лицензирано българско неделно училище в Испания.

Създадохме дванадесетстепенна образователна структура, предлагаща обучение по български език и литература, история и география на България в съответсвие c утвърден от МОМН учебен план, осигурихме всички необходими учебници и учебни помагала за учебния процес. Учебните занятия се провеждаха в неделя на две смени сутрин от 1 до 8 клас, след обяд от 9 до 12 клас. Oрганизирахме допълнителни занимания по интереси. Учениците, деца на българи работещи в Испания, от смесени бракове, осиновени български деца от испански граждани участваха като партньори в училищното обучение и имаха активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Изградихме цялостна концепция на училището, подчинена на основната ни цел -създаване и изграждане на място където младото поколение българи живeещи в Кралство Испания могат да изучават и затвърждават своите познания по български език, култура и традиции с основен принцип, патриотичната инициативност за запазване на българският дух.

Подбрахме преподавателски екип с висока професионална квалификация, педагогически опит и чувство за отговорност. Заложихме използването на интерактивни техники на преподаване и групова работа с цел поставяне на учениците в ситуации в които могат да си взаимодействат, да обсъждат на основата на преживяното, като едновременно получават необходимите знания, умения и отношения.

Три поредни години проекта ни като интеграционен, печели конкурс и се финансира частично от Министерството по Труда и имиграцията на Испания.

През десетте години от съществуването на училището създадохме библиотека с близо 2000 тома на двата езика, малък етнографски музей, през 2010/2011 учебна година, разделихме училището и обособихме самостоятелен гимназиален курс, Първа Българска Неделна Гимназия „ Йордан Йовков “, направихме филиали в градовете Мостолес, Фуенлабрада и детска градина „Дядовата ръкавичка“ в Мадрид, включихме и предучилищна група.

Участвахме в:

 • двудневнa конференция на българските училища в Испания на тема: «Българското училище в Испания. Специфика, постижения, предизвикателства», проведенaтa в Мадрид на 20 и 21 ноември 2010 г и организирана от нас
 • открит урок, посветен на творчеството на големия български поет Никола Вапцаров в рамките на Специално издание, тържественото отбелязване в Националната библиотека на Испания на 100 годишнината от рождението му, включена в календара на ЮНЕСКО
 • изложби в няколко културни центъра в област Мадрид.
 • издаването на училищен вестник "Будители", общо издателство на 10 български училища в Испания.
 • отбелязване на всички български национални празници - деня на будителите, 1 март, 3 март, Великден, Нова Година и 24 май.
 • поднасяне цветя на паметната плоча на Д. Димов в Мадрид.
 • честване деня на Европа.
 • честване на деня на книгата
 • състезание-викторина съвместно с родителите по случай деня на семейството.
 • промоциониране и честване на международния ден на майчиния език, 21 февруари, съвместно с деца от други националности.
 • прожекция на български филми
 • инициирахме съвместно участиe на учениците от 14 бългасрки училища в Испания в български събор в Испания "Всички българи заедно".
 • различни мултикултурни мероприятия
 • две кампании по събиране на средства за български събития в други държави
 • литературни и други конкурси.
 • по инициатива на ръководството на училището бе проведена кампания за препис на История славянобългарска от учениците от 10 български училища по света и готовите преписи връчени на Народна библиотека “Св.Св.Кирил и Методий“. По този повод училището е наградено с екскурзия в България 1-7 септември 2012 г.от министерството на финансиите и фондация “13 века България“.
 • "Кой не вярва че на Коледа стават чудеса". Благотворителна кампания за сабиране на помощи за домове за деца без родителски грижи в България. Събитие събуждащо чувство за отговорност, за сапричастност, за удовлетворение от самия акт на даване.
 • международен проект “Всички заедно за един по-добър свят“

Учители, които са преподавали: Войслав Симеонов, Веселина Матанова, Дора Славилова, Нели Симеонова, Хриска Дончева,Милена Парева, Мариана Тодорова, - начални учители, преподаватели по български език и литература; Нина Кисьова –преподавател по история и география на България. Ръководители – Петя Цанева – председател на асоциация “Балкан“, Донка Калчева- начален учител

В настоящата учебна 2012-2013 година в училището учат 108 ученика, в девет паралелки. Обучението се осъществява в атмосфера на доброжелателство, взаимно доверие, обич, позитивен общ дух , разбирателство и стимулира личностното развитие на децата, изгражда у тях самочувствие и принадлежност към бьлгарскaта общност, комукативни умения и уважение към знанието. Създадена е такава учебна организация, която дава възможност на всяко дете да преживее своя успех и то не еднократно. Стремим се децата да получат най-широк спектър от познания. Да открием таланта на всяко дете и да го развиваме максимално. Отбелязват се българските официални и православни празници, раздават се напечатани материали на всеки ученик, с което изпълняваме още една наша цел – реобучение на техните родители.

Преподавателският екип е в състав: Мария Горостанова- ръководител на училището, начален учител и преподавател на 1 клас, Мадлена Будинова, преподавател на предучилищна група, Теодора Димитрова,2клас,Донка Калчева, 3клас, Антоанета Бончева,4 клас, Маргарита Михайлова, български език и литература на 5 клас, Елка Панайотова, български език и литература на 6 клас и история на България на 5 и 6 клас, Петьо Райчев, български език и литература на 7 клас, Живка Балтаджиева,български език и литература на 8 клас,Василка Диманкова, география на България на 8 клас.

Извънкласните форми са: Български народни танци – ръководител Антоанета Бончева, Епос, бит, традиции, ръководител Мария Горостанова, Бъларско народно творчество, ръководител Мадлена Будинова, Българска народна песен, ръководител Нина Костова

Занятията се провеждат на улица "Las Marismas", 14, Мадрид в държавно испанско училище „Нумансия„ където ползваме 11 стаи, библиотека, физкултурен салон. Училището ни бе предоставено благодарение на инициативата на Асоциация Балкан съвместно с Посолството и Генералното консулство, за сключване на двустраненно споразумение между Испания и България за ползване на класни стаи в държавни испански училища за нуждите на българските неделни училища. Бенефициенти от това споразумение са всички български училища на територията на Испания. (в Испания понастоящем пребивават краткосрочно или дългосрочно около 24 хил.български граждани в задължителна училищна възраст)

Освен обичайните организационни трудности училището се сблъсква и с други, които произтичат от различни по тип феномени, като хетерогенността на учениците (многоаспектна-мотивация, възраст, степен на владeeне на бг.език, билингвистика и др.)

Училището е вписано в списъка на българските съботно-неделни училища съгласно постановление 334 на Министерси съвет на Република България и на успешно завършилите се издава удостоверение за завършен клас по изучаваните предмети.

Училище "Св.Иван Рилски" се управлява от управителния съвет на асоциация Балкан, главен координатор на проекта, ръководител на училището и родителски съвет.

Настоящето и бъдещето на училището се определя от промените в демографския и икономически фактор.

ПБНУ "Св.Иван Рилски" е съфинансирано от МОМН. Член е на асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ)

Многогодишният ни опит даде добри резултати и това мотивира българи от други градове в Испания да ни последват. С гордост отбелязваме, че сме родоначалници на образованието по роден език в Испания и че нашият принос се изразява в съществуващите днес 45 български училища на Иберийския полуостров.. . . . . . . . . .Изразяваме нашата признателност към онези забележителни хора които всеотдайно дават своя труд за запазването на българският дух, на националната ни идентичност и за формирането на европейския образ на България.

Kато граждани на Европейския съюз можем да бъдем основателно горди, задето българският език зае своето заслужено място сред официалните езици на Съюза, а кирилицата, благодарение на нашата страна, стана една от трите официални европейски азбуки. И въпреки че далеч не всички българи са почувствали значението на тази промяна, в днешна Европа без граници ние, българите, повече от всякога трябва да ценим и пазим своята духовна идентичност. Повече от всякога трябва да познаваме и уважаваме българското слово и българската национална култура. Повече от всякога трябва да изискваме уважение към българската история и със самочувствие да отстояваме нейния автентичен прочит. И повече от всякога трябва да мислим и работим за образованието и възпитанието на нашите деца, за да могат един ден те да поемат нашите отговорности и на свой ред да ги предадат на своите деца.

Нека не забравяме, че всички ние, родители, учители и онези, които формират държавната политика в образованието, трябва да дадем на нашите деца съзнанието за техните корени, за това, че те са част от нещо трайно и голямо - част от българската нация. Заедно с това ние им дължим знанията и възпитанието, които да ги накарат да почувстват, че имат криле, да почувстват, че имат сили да достигнат мечтите си. И нека заедно превърнем образованието в новия национален приоритет на България.

Образованието да бъде записано в конституцията като стратегически национален приоритет. От него зависи качеството на работната ръка, производителността на труда и растежът на икономиката. До голяма степен от него зависи и намаляване на етническото напрежение, добрите отношения между етносите, намаляването на значението на религиозните различия и тяхната драматична конфликтност, осигурява конкурентност на европейския пазар. Завръщането на българите от чужбина също е значителен демографски ресурс.