Прием на ученици

За учебната 2014-2015 година се приемат ученици от предучилищна възраст до осми клас.

Приемът се извършва по документи и с молба на родител или настойник.


Необходими документи за записване:

  • Формуляр за записване
  • Фотокопие на свидетелство за завьршен клас
  • Фотокопие на документ за самоличност (бьлгарски и испански) на ученика
  • Фотокопие на документ за самоличност (бьлгарски и испански) на двамата родителите
  • 2 снимки на ученика, паспортен формат